Политика за поверителност

Общи положения

Във връзка с предоставянето на своите услуги “Софийска академия за образование и обучение ЕООД”, ЕИК: 202678311, адрес: бул. Васил Левски 100 Б. обработва личните данни на своите клиенти и посетители на уебсайта в съответствие с приложимите закони и правила, и настоящата Политика.
С настоящата Политика Ви информираме за видовете данни, които Софийска академия за образование и обучение ЕООД обработва, за сроковете, целите и начина на тяхното обработване, както и за правата Ви във връзка с това обработване.

Категории лични данни, които обработваме

Използването на Услугите, предоставяни от “Софийска академия за образование и обучение ЕООД” е доброволно. Услугите не могат да бъдат предоставяни без предоставяне на определени лични данни от Вас.

В зависимост от избраната от Вас услуга, някои категории лични данни за задължителни с оглед възможността да Ви бъде предоставена съответната услуга,  като например лични данни: име, място на раждане, дата на раждане, час на раждане; данни за контакт с Вас: телефонен номер, мейл, адрес; финансови и банкови данни: транзакции –  направените от Вас плащанията за закупуване на услуга.

Начин на предоставяне на личните данни

Данните се предоставят от Вас доброволно по имейл, чрез Фейсбук, чрез форма за контакт или телефонно обаждане.

Периоди на съхранение на личните данни

Предоставените на Софийска академия за образование и обучение ЕООД данни могат да
бъдат съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането Ви за период, не
по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Обикновено
данните се пазят за целия период на ползване на съответната услуга и за срок от до 5
години след прекратяването на ползването и.

Конфиденциалност

При боравенето с лични данни “Софийска академия за образование и обучение ЕООД” защитава информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.

Цели на обработване на личните данни

Софийска академия за образование и обучение ЕООД обработва личните Ви данни за
целите на предоставяне на съответните услуги, когато сте дали изричното си съгласие,
когато е задължена по закон, за да ги обработва или, когато е налице легитимен интерес за
тяхното обработване.
По-конкретно Софийска академия за образование и обучение ЕООД обработва Вашите
лични данни за следните цели:

 • организиране и провеждане на курсове и семинари, в това число предоставяне на услуги за изготвяне и анализ на хороскоп
 • издаване на фактури;
 • издаване на документ за завършен курс;
 • осъществяване на връзка с Вас, когато сте включени в дадено обучение;
 • изпращане на актуална информация за курсове по мейл, когато сте дали изрично
  съгласие, което може да оттеглите по всяко време.

Вашите права по отношение на обработваните лични данни

Във връзка с обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, Вие имате всички права
по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 като например:

 • Право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви
  данни;
 • Право на достъп до обработваните от нас лични данни;
 • Право на коригиране на Вашите лични данни;
 • Право да изисквате изтриването на личните Ви данни;
 • Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • Право изисквате уведомяване на третите лица, на които са били разкрити личните Ви
  данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на
  обработването;
 • Право на преносимост на личните Ви данни;
 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
  обработване;
 • Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
 • Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни
 • За да упражните някое от изброените по-горе права, моля изпратете кратко съобщение на
  следния имейл адрес: office@saetacademy.com
  Софийска академия за образование и обучение ЕООД винаги обработва личните Ви данни
  в съответствие с приложимите закони и правила. Ако все пак смятате, че Вашите права на
  защита на личните Ви са били нарушени от нас, Вие може да се свържете с нас по всяко
  време, както и да подадете жалба до надзорен орган: в България надзорният орган е
  Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).
Ние изграждаме общности